| +27 12 548 6414 | Fax +27 12 548 6545 |

Professional Accountants Professionele Rekenmeesters

growth from success... groei vanuit sukses...

We strive to be the best in our profession and deliver outstanding accounting, audit, financial and advisory management services as a foundation for growth and prosperity that enable our clients to be compliant, informed and on top of their game.

Ons streef daarna om die beste in ons professie te wees en uitstekende rekeningkundige, oudit, finansiële en adviserende bestuursdienste te lewer as ‘n grondslag vir groei en welvaart ten einde ons kliënte in staat te stel om te voldoen aan vereistes, ingelig te wees en aan die toppunt van hul spel.

core services... kern dienste...

Financial accounting

Financial statements, audits, taxation…  Our comprehensive services cover to compile, review and analysis of management accounts and financial statements including annual audits as well as filing tax, VAT, PAYE and other returns.

Finansiële rekeningkunde

Finansiële state, oudit, belasting…  Ons omvattende dienste sluit in die opstel, hersiening en ontleding van bestuurs- en finansiële state insuitend jaarlikse oudits asook indiening van belasting, BTW, LBS en ander opgawes.

Bookkeeping

Leave the paperwork to us…  Our team will take care of capturing and reconciliation of month to month financial records including bank, cash, debtors, creditors, inventory, general ledger, etc. keeping detailed audit trails.

Boekhouding

Los die papierwerk vir ons…  Ons span sal sorg vir die vaslegging en rekonsoliasie van maand tot maand finansiële rekords, insluitend bank, kontant, debiteure, krediteure, voorraad, algemene grootboek, ens met die byhou van gedetailleerde oudit proewe.

Statutory services

Trust, companies, CIPC, SARS… We offer comprehensive secretarial services and manage and administrate all aspects of incorporation, shareholding, appointments, reservations, changes, licenses, returns, etc. that are required to conduct business.

Statutêre dienste

Trusts, maatskappye, CIPC, SARS… Ons bied omvattende sekretariële dienste en bestuur en administreer alle aspekte van inlywing, aandeelhouding, aanstellings, reserverings, veranderinge, lisensies, opgawes, ens wat benodig word om sake te doen .

specialised... gespesialiseerd...

Management consulting

Strategy, planning, financing, BBBEE… Benefit from experienced experts on strategies, tactics and methods to establish a new business, creating a competitive advantage, coping in rough times and driving continuous improvement.

Bestuurskonsultasie

Strategie, beplanning, finansiering, BBBEE…  Trek voordeel uit ervare kundiges t.o.v. strategie, taktiek en metodes om nuwe besigheid te vestig, die skep van ‘n mededingende voordeel, oorlewing in moeilike tye en deurlopende verbetering.

Financial services

Provide for the unknown… Our investment and risk management experts assist individual and business clients to analyse and improve their portfolios in terms of investment, retirement planning, life and other insurance.

Finansiële dienste

Voorsien vir die onbekende…  Ons beleggings en risikobestuur deskundiges ondersteun individuele en besigheids kliënte met analise en verbetering van hul portefeuljes i.s. beleggings, aftreebeplanning, lewens en ander versekering.

Online processing & access

24x7x365…  We make use of leading edge cloud based accounting solutions and technologies that enable online access to records at any time. Record updates are done daily, weekly or monthly as may be required.

Aanlyn prosessering & toegang

24x7x365…  Ons gebruik “cloud” gebasseerde rekeningkundige stelsels en tegnologie wat aanlyn toegang bied tot rekords te eniger tyd. Rekord opdatering word daagliks, weeklikse of maandelikse gedoen na gelang van behoefte.

Our family... Ons familie...

Relationships are key to our success…

Verhoudings is kern tot ons sukses…

We are an accredited member of
the South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) and
the Independent Regulatory Board of Auditors (IRBA).

Ons is ‘n geakkrediteerde lid van
die Suid Afrikaanse Instituut vir Professionele Rekenmeesters (SAIPA) en
die Onafhanklike Regulerende Raad van Ouditeure (IRBA).

Contact us | Skakel ons

Contact us | Skakel ons